A Magyar Gyermeksebész Társaság alapszabálya ide kattintva letölthető.

 

 

Magyar Gyermeksebész Társaság alapszabálya

 

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.§.

 

A társaság

 

neve: Magyar Gyermeksebész Társaság

székhelye: Budapest

működési területe: Magyarország

pecsétje: a köriratban a társaság neve (Magyar Gyermeksebész Társaság), székhelye (Budapest), alapítási éve (1979), annak feltüntetésével, hogy a MOTESZ tagja.

 

2.§.

 

A Magyar Gyermeksebész Társaság tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének.

A társaság jogi személy.

 

II.

 

A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

3.§.

 

A társaság a 2) pontban rögzített célkitűzései érdekében tevékenykedik és működését alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja.

A társaság célja: a gyermeksebészet fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének bővítése és orvosetikai nevelése.

A társaság feladata, hogy a tudomány módszertanát fejlessze és terjessze, a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt.

A társaságnak szekciói és területi szervei is lehetnek, ezek célja a szaktudományok fejlesztése a társaság felügyelete és irányítása alatt.

 

4.§.

 

A társaság céljai elérésének érdekében vezető szervei útján

tagjai és vendégei számára rendszeresen előadásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, symposiumokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket és nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez,

szakfolyóiratot adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvostudományi könyvkiadást,

figyelemmel kíséri a szakterületét érintő oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti azok megoldását,

szakterületét érintő kérdésekben a Szakmai Kollégiummal együttműködik és véleményt nyilvánít, illetőleg javaslataival segíti az állami szervek és társadalmi szervek munkáját azokkal rendszeres kapcsolatot tart fenn,

feladatai megoldása érdekében pályázatokat hirdethet, jutalmakat tűzhet ki, emlékérmeket és díjakat alapíthat,

tudományos kiállításokat rendezhet,

szükség szerint bevonja társadalmi munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a társaság célkitűzéseit elő tudják mozdítani.

 

A TÁRSASÁG TAGJAI

 

5.§.

 

A társaság tagjai lehetnek:

rendes tagok

korlátozott jogú tagok:

tiszteletbeli tagok

pártoló tagok

szakcsoport tagok.

Rendes tag lehet a társaság tudományágának az az egyetemet, vagy főiskolát végzett művelője, vagy gyakorlati alkalmazója, aki kötelezi magát a társaság alapszabályának megtartására és felvételét belépési nyilatkozatban kéri és a társaság tagjai sorába felveszi.

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a társaság tudományágának valamelyik területén kiemelkedő értékű munkásságot fejt ki és kiemelkedő eredményeket ér el. A tiszteletbeli tagot a társaság bármely tagjának ajánlására a vezetőség választja.

A pártoló tag nem köteles tagdíjat fizetni, de önként hozzájárulhat a Társaság kiadásaihoz. Pártoló tag lehet olyan

jogi vagy természetes személy, aki a gyermeksebészet hazánkban való előbbre vitele céljából csatlakozni kíván és akit az elnökség pártoló tagul felvesz,

nyugdíjas gyermeksebész, aki tagdíjat már nem kíván fizetni.

A Magyar Gyermeksebész Társaság korlátozott jogú tagjai lehetnek azok a szakasszisztensi és szakápolói oklevéllel rendelkező személyek, akik a gyermeksebészeti ellátásban működnek. Ők alkotják a Magyar Gyermeksebészeti Szakdolgozói Szakcsoportot.

A Szakdolgozói Szakcsoport célja:

az orvosok és a szakdolgozók elméleti és gyakorlati munkájának összehangolása,

az elméleti és gyakorlati képzés javítása,

tudományos ülések szervezése,

cserelátogatások támogatása.

A Szakcsoportba történő belépés a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagdíj befizetésével történik. Az így kialakult címlistát a Szakcsoport a Társaság főtitkárának rendelkezésére bocsátja.

A Szakcsoport tagjai maguk közül titkos szavazással, 4 évente választanak vezetőt. A szakcsoportvezetői tisztségre 4 év elteltével ugyanaz a személy újraválasztható. A szakcsoportvezető maga jelöli ki munkatársait.

A Szakcsoport tagjai tanácskozási jogkörrel részt vehetnek a Társaság közgyűlésén, javaslataikkal, hozzászólásaikkal segíthetik munkáját. A Szakcsoport tagjai a Társaság közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkeznek.

Amennyiben a Társaság vezetősége szakdolgozói vagy ápolási kérdést tárgyal, a vezetőségi ülésre meghívja a szakcsoportvezetőt. A szakcsoportvezetőnek a vezetőségi ülésen szavazati joga nincs.

A Társaság lehetőséget biztosít a Gyermeksebészeti levelekben szakdolgozói oldal megjelentetésére, és a Leveleket a szakdolgozók számára eljuttatja.

A Szakcsoport-tagok éves tagdíja a teljes jogú tagok tagdíjának 20 %-a

 

6.§.

 

A társaság tagjai jogaikat személyesen gyakorolják.

A tagokat egyenlő jogok illetik meg. A társaság közgyűlésein minden tag részt vehet:

a rendes tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, és bármely tisztségre megválaszthatók

a korlátozott jogú tagok tanácskozási és indítványozási joggal.

A társaság tagjait megilleti mindaz a kedvezmény, amit a társaság részükre biztosít.

 

7.§.

 

A társaság

több szakmai ágat érintő kérdésekben együttműködik a társegyesületekkel,

külföldi orvostudományi szervezetekkel és egyesületekkel kapcsolatot tarthat fenn,

javaslatot tehet érdekvédelmi kérdésekben,

kiemelkedő munkát végző tagjainak kitüntetésben, vagy állami díjban való részesítésére javaslatot tehet.

 

8.§.

 

A társaság tagjai kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait megtartani és a társaság célkitűzéseit előmozdítani. Kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.

 

9.§.

 

A tagság megszűnik.

kilépés

kizárás

elhalálozás folytán.

A tag kilépési szándékát az elnöknek, vagy a főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni.

Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akiket súlyos bűntett miatt jogerősen elitéltek. Ki lehet zárni a tagok sorából azokat, akik az alapszabály rendelkezéseit nem tartják meg, vagy orvoshoz méltatlan magatartást tanúsítanak.

Kilépési kérelem esetén a tag törlése, illetőleg kizárása felől a vezetőség javaslata alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés kizárást megállapító határozata ellen annak írásbeli közlését követő 15 napon belül a felügyeleti szervhez lehet jogorvoslati igényt benyújtani.

 

A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVE

 

10.§.

 

A társaság legfőbb szervei

a közgyűlés

a vezetőség

a vezetőség elnöksége

 

KÖZGYŰLÉS

 

11.§.

 

A társaság legfőbb szerve a közgyűlés: a tagok összességéből alakul.

A közgyűlés hatásköre:

megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát,

megvitatja a társaság elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót és meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait,

megtárgyalja a társaság évi költségvetését és zárszámadását,

megválasztja a vezetőség tagjait, ezen belül megválasztja a számvizsgáló bizottság tagjait és póttagjait,

dönt mindazokban az ügyekben, melyeket a jogszabály és az alapszabály hatáskörébe utal.

A társaság választott szervei a közgyűlésnek felelősséggel tartoznak.

 

12.§.

 

A közgyűlés rendes, vagy rendkívüli, a rendes közgyűlést 2 évenként, vezetőségválasztással egybekötött közgyűlést pedig 4 évenként kell tartani.

A vezetőség rendkívüli közgyűlést szükség esetén bármikor összehívhat. Az egyesület tagjai egyharmadának írásbeli kívánságára pedig 30 napon beül rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

13.§.

 

Határozatképes a közgyűlés, ha azon a rendes tagoknak legalább a fele jelen van.

Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, 30 napon belül ugyanezen tárgysorozatra összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

A VEZETŐSÉG

 

14.§.

 

A társasági vezetőséget a közgyűlés titkos szavazással választja 4 naptári évre. A vezetőség 13 rendes és 2 póttagból áll.

Ha a Magyar Gyermeksebész Társaság valamely szekciójának vezetője nem tagja a Társaság vezetőségének, hivatalból, állandó meghívottként, de szavazati jog nélkül részt vesz a vezetőségi ülések munkájában. Akadályoztatása estén kívánatos, hogy helyettest állítson.

A vezetőség két közgyűlés között a közgyűlés hatáskörét gyakorolja, kivéve a kizárólag közgyűlési hatáskörbe tartozó döntéseket (alapszabály-módosítás, kizárás, stb.), továbbá

vezeti a társaság munkáját,

a közgyűlés határozatai alapján elkészíti a társaság munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását,

elkészíti a társaság évi költségvetését és zárszámadását,

előkészíti a közgyűlést,

gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,

jóváhagyja a társaság ügyrendjét,

megválasztja tagjai közül

a társaság elnökségét: a társaság elnökét és főtitkárát,

a társaság pénztárosát

a társaság jegyzőjét

előterjesztést tehet kitüntetésekre, külföldi kiküldetésekre, a külföldiek meghívására.

A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább a tagok fele jelen van. A vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.

 

ELNÖKSÉG

 

15.§.

 

Az elnökség tagjai:

elnök

leköszönő illetve választott elnök

főtitkár

Két vezetőségi ülés között a társaság vezetését az elnök és főtitkár együttesen látja el.

Az elnöki megbízatás 4 éves periódusra szól és vezetőségválasztó közgyűléstől vezetőségválasztó közgyűlésig tart. Elnöki funkciót két egymásután következő ciklusban nem lehet viselni.

Az elnök munkáját az első két évben a "leköszönő elnök", a második 2 évben a "választott elnök" segíti. Így biztosítható a folyamatban levő ügyek zavartalan továbbvitele és a következő elnök betanulása.

Az elnök megbízatásának lejárta után 2 évig a "leköszönő elnök" tisztségét látja el.

A "választott elnök" személyét a vezetőségválasztó közgyűlések közötti időszak félidejében a vezetőség jelöli ki. A "választott elnök" 2 évvel később átveszi az elnöki tisztséget.

A főtitkári megbízatás 5 évre szól és a tisztségre ugyanaz a személy többször is újraválasztható.

Az elnökség végzett munkájáról a vezetőségnek beszámol.

 

16.§.

 

Az elnökség hatásköre:

képviseli a társaságot,

vezeti a közgyűlés és a vezetőség üléseit.

Az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti.

 

17.§.

 

A főtitkár a társaság operatív munkáját vezeti.

Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtásáról.

 

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG

 

18.§.

 

A számvizsgáló bizottság a közgyűlés által 4 naptári évre választott 3 tagból áll. Valamely tag kiesése esetén a Vezetőség póttagja lép funkcióba..

A számvizsgáló bizottság feladatai: A társaság pénzgazdálkodásának ellenőrzése és arról a közgyűlésnek jelentés készítése.

 

A TÁRSASÁG PÉNZTÁROSA ÉS ELLENŐRZÉSE

 

19.§.

 

A pénztáros kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, vezeti a pénztárkönyvet.

A pénztáros működését a Számvizsgáló Bizottság elnöke ellenőrzi.

 

A TÁRSASÁG ÜGYRENDJE

 

20.§.

 

A társaság választott szervei megalakulásának, összehívásának továbbá a társaság valamennyi szerve működésének részletes szabályait a társaság ügyrendje szabályozza.

 

TÁRSASÁG JÖVEDELME

 

21.§.

 

A társaság működéséhez szükséges kiadásokat a tagdíjakból és saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételekből fedezi.

A társaság költségvetésében előirányzott összegeknek rendeltetésszerű és mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnökség felelős.

 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

 

22.§.

 

A társaság megszűnik, ha feloszlatását a közgyűlés 2/3 szótöbbséggel kimondja, ha más egyesülettel egyesül, vagy abba beleolvad, ha felügyelő szerve feloszlatja, végül, ha a felügyelő szerve megállapítja a társaság megszűnését annak következtében, ha egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést.

 

23.§.

 

A társaság felügyeleti szerve: az Egészségügyi Minisztérium illetve annak mindenkori jogutódja.

 

2008. április 5.

 

Dr. Kiss Ákos Levente elnök s.k.